2023. gada 27. februārī tika apstiprināti biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 10. kārtas konkursa rezultāti
 

Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Pavisam tika iesniegti 43 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 692 490,00 EUR apmērā:

Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti.

1.1. Rīcībā “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana” iesniegti 22 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu    436 155,29 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums – 316 435,41 EUR);

1.1. RĪCĪBAS Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana ietvaros izvērtēto projektu rindojums

2.1. Rīcībā “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniedz 8 projektu pieteikumiem par kopējo pieprasīto publisko finansējumu                        111 776,77 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums – 92 258,28 EUR).

2.1. RĪCĪBAS – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ietvaros izvērtēto projektu rindojums

2.2. Rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 144 557,94 EUR (Rīcībā pieejams publiskais finansējums – 61367,71  EUR).

2.2. RĪCĪBAS – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana ietvaros izvērtēto projektu rindojums

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Paldies visiem pretendentiem par uzņēmību veidojot projektu pieteikumu un piesakot savu ideju LEADER programmas konkursā!