Cēsu rajona lauku partnerība

 

Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu.

Biedrības mērķis ir attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgtspējīgu Cēsu rajona lauku teritoriju, kurā dzīvot un atgriezties

Darbības teritorija – 22 Cēsu novada un Smiltenes novada pašvaldību pagasti Mārsnēnu pagasts, Raunas pagasts, Drustu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Amatas, Priekuļu, Drabešu, Veselavas, Līgatnes, Vecpiebalgas,  Liepas, Nītaures, Zaubes, Skujenes, Vaives, Kaives, Inešu, Taurenes, Dzērbenes un Raiskuma pagasts, Līgatnes un Cēsu pilsēta.

Partnerības darbība balstās uz Vietējās attīstības stratēģiju, kas ir detalizēts plāns, izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības rīcības un prioritātes

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota atklātu projektu konkursu veidā, regulāri izsludinot projektu iesniegumu pieņemšanu.

Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 

 

 

 

 

 

Partnerība ir atvērta organizācija – iesaisties, līdzdarbojies, piedalies!

Cēsu rajona lauku partnerība – partneris taviem projektiem!