2022. gada 9. marta tika apstiprināti biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 9. kārtas konkursa rezultāti

 

Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 588 488,00 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 57 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 1 025 451,00 EUR apmērā:

Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti.

1.1. Rīcībā “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana” iesniegti 36 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu    732 284.10 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums – 388 873,00 EUR );

1.1. Rīcības Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana ietvaros izvērtēto projektu rindojums

2.1. Rīcībā “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniedz 9 projektu pieteikumiem par kopējo pieprasīto publisko finansējumu                        142 809,00 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums – 119 169,00 EUR ).

2.1. Rīcības Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ietvaros izvērtēto projektu rindojums

2.2. Rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” iesniegti 12 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 150 357,90 EUR (Rīcībā pieejams publiskais finansējums – 94102,21  EUR ).

2. 2. Rīcības Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana ietvaros izvērtēto projektu rindojums

 

Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Paldies visiem pretendentiem par uzņēmību veidojot projektu pieteikumu un piesakot savu ideju LEADER programmas konkursā!

 

Informāciju sagatavoja:

D. Rubene