Normatīvie akti:

MK Nr.590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” MK Nr.598 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Veidlapas:

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”) (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”) (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”)

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

Stratēģija

Vērtēšnas kritēŗiju metodika

Pilnais sludinājuma teksts

 

Pašvērtējuma veidlapas:

1) Rīcība 1.1.

2) Rīcība 2.1.

3) Rīcība 2.2.

 

Kontaktinformācija:

Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv 

Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv