Laikā no 2.marta līdz 6. martam Lietuvas pilsētā Rusnē notika LEADER projekta “Multifunkcionāla ilgtspējīga tūrisma uzņēmējdarbības kopīga attīstīšana” atklāšanas pasākums. Šī projekta mērķis veicināt un attīstīt sadarbības un uzņēmējdarbības iespējas VRG teritorijās, kas atrodas Baltijas valstu Nacionālajos parkos vai aizsargājamo teritoriju apkārtnē, jo Baltijas valstis ir vienots tūrisma galamērķis.

Cēsu rajona lauku partnerību šajā projekta pasākumā pārstāvēja A. Andrušaite.

Lietuvas pārstāvji bija sagatavojuši daudzveidīgu un kvaliatīvu pasākuma programmu, iekļaujot semināru, kurā tika prezentētas Rīcības grupas un viens no Lietuvas nacionālajiem parkiem – Žemaitijas NP. Pasākuma laikā tika demonstrēti labi piemēri: gida sniegums, tūrisma uzņēmēji zivju pārstrādes biznesā, komplekss piedāvājums tūrismā ar zivsaimnīcību un pārstrādi, kā arī amatu māja un  mākslinieku rezidence. Pasakuma ietvaros bija iespēja apmeklēt tūrisma uzņēmējus, kuros izmantots LEADER projektu  atbalsts un kuri atrodas gan Kuršu Kāpas Nacionālajā parkā, gan Nemunas Deltas dabas parkā. Apmeklējot Kuršu kāpas NP, tika iepazīts Eiropas nozīmes aizsargājamu biotops -pelēkās kāpas – uzzinot par apmeklētāju plūsmas organizēšanu, kā arī vietējā gida darbu. Bija iespēja apmeklēt vairākus tūrisma uzņēmējus un tūrisma objektus, iepazīt vietējo iedzīvotāju, novada biedrības un pašvaldību sadarbības praksi Nemūnas Deltas dabas parkā.

Projekta dalībnieki bija patiesi ieinteresēti un ļoti atvērti jaunām idejām un kontaktiem, kas nākotnē veicinās sadarbību starptautisko projektu realizācijai. Iegūtas dažas idejas, kas noderēs  Gaujas NP Ceļotāju dienu organizēšanai nākotnē. Interesants fakts un būtiska atšķirība no  Latvijas situācijas, ka daudzi tūrisma uzņēmēji apmeklētajā reģionā strādā sezonāli un tā saucamajā ziemas sezonā ir slēgti.

Pasākuma rezultātā radusies pārliecība, ka nākotnē, plānojot Gaujas NP EIROPARK  tūrisma Hartas sertifikāta ieguvi,  ir svarīga sadarbība ar vietējām Rīcības grupām, kas administrē  LEADER projektus. Gaujas NP teritorijas visas VRG sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi kopprojektā var attīstīt vērtīgu projektu un palīdzēt iegūt EIROPARK Hartas sertifikātu. Šādā sadarbībā būtu iesaistītas plašas sabiedrības grupas, vietējie uzņēmēji, biedrības un citi vietējie.

Apmeklētais pasākums veicinās sadarbību vietējo rīcības grupu starpā, kas darbojas  Gaujas NP un citās ĪADT Latvijā, kā arī attīstīsies veiksmīgāka sadarbība ar citu valstu vietējām rīcības grupām.

Domājot par turpmāko LEADER projektu attīstību ir jaunas iespējas, kā izmantot  LEADER projektu finansējumu/projektus  apmācību realizācijai dažādām mērķgrupām, kas nepieciešams , lai veicinātu ilgtspējīgu dabas saglabāšanas procesu attīstību Gaujas NP  un citās ĪADT, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un iesaistīšanos to saglabāšanā un veicinot stratēģijā definēto mērķu sasniegšanu.