26. oktobrī Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja apstiprināja biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam.

Cēsu rajona lauku partnerība, īstenojot  stratēģiju, sniegs ieguldījumu teritorijas attīstībā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un uzlabojot savu apkārtējo vidi, kā arī stiprinot iedzīvotāju kopienas un to sadarbību, tādejādi  uzlabojot dzīves kvalitāti.

 

‍Lai sekmētu virzību uz biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” vīziju, kuras pamatā ir stipras uzņēmējdarbības un labvēlīgas dzīves vides veidošanās lauku teritorijās, kur tiek respektēta un saglabāta dabas, kultūras un sabiedrības daudzveidība, lai pēc 7 un vairāk gadiem biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorija būtu daļa no Bioreģiona, kur vietējiem resursiem un zināšanām ir augstāka pievienotā vērtība, kur vietējie uzņēmēji, stipras kopienas un ilgtspējīga vide ir teritorijas attīstības dzinējspēks,

Stratēģijā izvirzīti 3 stratēģiskie mērķi:

SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu;
SM2: Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu vietējo kopienu attīstība;
SM3: Vides ilgtspējas un klimata neitralitātes veicināšana

‍Stratēģija tiks īstenota Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā t.i. gandrīz visā Cēsu novadā (izņemot Stalbes un Straupes pagastus) un Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastos, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

CRLP SVVA STRATĒĢIJA 2023-2027

Vairāk informācija:

Valdes priekšsēdētaja Ieva Kalniņa, 26533464,  e pasts: cesis@partneriba.lv

Administratīvā vadītāja Daiga Rubene, 29128813,  e pasts: cesis@partneriba.lv