Vietējo pārtikas produktu ražotāju un pārstrādātāju kooperācijas stiprināšana projektā

“Ceļā uz Zaļo reģionu” (CZR)

 

Lauku teritoriju attīstībā, vides ilgtspējā un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā būtiska loma ir pārtikai, kura tiek izaudzēta, pārstrādāta un patērēta uz vietas – savā ģimenē, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, kafejnīcās u.c. Mēs vēlētos, lai pārtika no audzētāja līdz galdam tiek piegādāta pa īsāko ceļu, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, paaugstinot vietējās ekonomikas konkurētspēju un veicinot tīras pārtikas patēriņu mūsu ikdienā. Lai to nodrošinātu, mums jāstiprina vietējo pārtikas ražotāju sadarbība, zināšanu celšana un jaunu pieredžu apzināšana.

Cēsu rajona lauku partnerība, kopā ar Vidzemes lauku partnerību “Brasla” un biedrību “No Salacas līdz Rūjai”, uzsākusi īstenot sadarbības projektu “Ceļā uz Zaļo reģionu”, lai veicinātu īso pārtikas ķēžu attīstību, vietējās pārtikas patēriņu, jaunu sadarbības formu veidošanos un uzņēmējdarbības attīstību  laukos.

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

1. Apzināt VRG teritorijās esošos pārtikas ražotājus, veicot analītisku pārskatu par ražotajiem pārtikas produktiem, pārdošanas kanāliem, līdzšinējo sadarbības pieredzi, šķēršļiem un vēlmi iesaistīties jaunās sadarbības formās;

2. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus projekta darbības teritorijā esošajiem pārtikas ražotājiem, lai sniegtu zināšanas par dažādām sadarbības formām, t.sk. kooperatīviem, kas nodrošina labākas konkurētspējas priekšrocības;

3. Nodrošināt koučinga sesijas ieinteresētajiem pārtikas ražotājiem kā instrumentu, kas sniegs dalībniekiem padziļinātas zināšanas un spējas pamanīt savus domāšanas un uzvedības modeļus pārmaiņās, ieraudzītu iespējas un risinājumus.

4. Izstrādāt informatīvas “Resursu ceļa kartes” vietējiem pārtikas ražotājiem un potenciālajiem pircējiem ar noderīgu informāciju par nozares aktualitātēm un vietējiem pārtikas ražotājiem.

5. Konferences organizēšana par projekta rezultātiem, iesaistot politikas veidotājus, vietējos pārtikas ražotājus, pašvaldības, aktīvas organizācijas, lai saredzētu kopīgas sadarbības iespējas.

Projekta rezultāti ļaus labāk izprast esošo situāciju par Cēsu lauku rajona partnerības, Braslas un No Salacas līdz Rūjai darbības teritorijās esošajiem pārtikas ražotājiem, ražošanas apjomiem un viņu vajadzībām, lai domātu par jaunām sadarbības formām.

Lai veicinātu vietējās pārtikas konkurētspēju un pieejamību, vietējiem pārtikas ražotājiem vajadzētu spēt īstenot šādas aktivitātes:

– Sadarboties kopīgai dalībai pārtikas produktu iepirkumos, tādējādi arī veicinot un atvieglojot Zaļā publiskā iepirkuma prasību izpildi;

– Attīstīt kooperāciju vietējas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un piegādes ķēdes veidošanai;

– Veidot dažādas sadarbības formas, piemēram, kopīgi loģistikas risinājumi (kopīgs transports, noliktava vai iekārtas) kvalitatīvu, vietēji ražotas pārtikas produktu piegādei pašvaldības iestāžu, mazumtirgotāju vai vietējo patērētāju vajadzībām.

Stiprinot vietējo pārtikas ražotāju zināšanas un pieredzi tiks radīti priekšnosacījumi vietējās zemnieku kopienas stiprināšanai ceļā uz jaunām sadarbības formām un kooperāciju.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma: 19.3 “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” aktivitātes: 19.32 “Starpteritoriālā sadarbība” ietvaros.

 

Sīkākai informācijai par projektu un dalību aktivitātēs:

Anda Briede

Projekta koordinatore

+371 26107764

andai.briedei@gmail.com