Atbilstoši Ministru kabineta Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības rezultātu novērtējums.

 

 

01.07.2020.