Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 588 488,00 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 57 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 1 025 451,00 EUR apmērā:

1.1. Rīcībā “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana” iesniegti 36 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu    732 284.10 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums  – 388 873,00 EUR);

2.1. Rīcībā “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniegti 9 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu                        142 809,00 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums  – 119 169,00 EUR).

2.2. Rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” iesniegti 12 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 150 357,90 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums  – 79 446,00 EUR).

9. kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT

Biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” mēneša laikā projekti tiks izvērtēti atbilstoši CRLP sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam tie tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Paldies visiem pretendentiem par uzņēmību veidojot projekta pieteikumu un piesakot savu ideju LEADER programmas konkursā!