Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina LEADER projektu konkursu 10. kārtu 

no 2022.gada 28. decembra līdz 2023.gada 28. janvārim

Projektu konkursa norit atbilstoši biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” SVVA stratēģijas 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas kārtība lauku attīstības atbalsta apakšpasākumā “Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija”, 5.1.aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija : Cēsu novads – Vaives, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes, Dzērbenes, Kaives, Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu, Raiskuma, Amatas, Drabešu, Zaubes, Nītaures, Līgatnes, Līgatnes pilsēta, Smiltenes novada – Raunas un Drustu pagasti.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT  

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam   ŠEIT

Rīcības plāns   ŠEIT 

10.kārtas konkursa sludinājums pieejams ŠEIT

Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas metodikai : VĒRTĒŠANAS METODIKA

LEADER PROJEKTU KONKURSA RĪCĪBU VIRZIENI

Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana” pieejams publiskais finansējums EUR 301 850,50

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa : līdz EUR 50 000

Atbalsta intensitāte : 65% +5% projektiem, kurus realizē jauns uzņēmums, kopprojektam – 70%

Projektu īstenošanas termiņš:

  • viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesnieguma apstiprināšanu;

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. septembrim.

Visas veidlapas, skaidrojumi : ( jāatver šķirklis veidlapas un rokasgrāmatas ): ŠEIT

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībai : EPS ROKASGRĀMATA 19.21

Atbalsta pretendenta deklarācija : ATBALSTA PRETENDENTA DEKLARĀCIJA

Grūtībās nonākuša uzņēmuma skaidrojums : ŠEIT

Grūtībās nonākušas uzņēmuma kalkulators 2022 : GNU Kalkulators

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā:

Iepirkuma procedūra – vadlīnijas, paraugi:  ŠEIT

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību pie iepirkuma procedūru ar piegādātāju: APLIECINAJUMS

Saskaņā ar biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodiku

Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno :

Aizpildīta pašvērtējuma anketa : R.1.1. PAŠVĒRTĒJUMS

Tirgus analīzes apraksts: TIRGUS ANALĪZE

Projekta risku novērtēšanas apraksts: RISKU IZVĒRTĒJUMS 

Papildus projekta pieteikuma D sadaļa ( tiek vērtēts, lai atsevišķos kritērijos pievienotu maksimālo punktu skaitu ) jā:

Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību .

Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju .

Palīdzībai , kam nav pieredzes Projekta pieteikuma Finanšu informācijas sastādīšanas pielikums PIELIKUMS FINANŠU PLŪSMA , pēc kura vieglāk aizpildīt Finanšu plūsmas projektu pieteikumā

Zināšanai vizuālās identitātes vadlīnijas LEADER projektiem:  VADLĪNIJAS

Rīcība 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitātei un sasniedzamībai” pieejams publiskais finansējums EUR 81 370,99

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 20 000

Atbalsta intensitāte 90% 

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībai : EPS ROKASGRĀMATA

Saskaņā ar biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodiku projekta pieteikuma sadaļā obligāti jāpievieno:

 – Aizpildīta pašvērtējuma anketa: R.2.1 PAŠVĒRTĒJUMS

Lai atsevišķos vērtēšanas kritērijus saņemtu maksimālo punktu skaitu ) D daļā jāpievieno :

Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību .

Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju.

Jāapliecina, ka pirms projekta iesniegšanas notikušās aktivitātes , kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai mācībām (jāiesniedz dokumenti/, kas pierāda notikušās aktivitātes)

Rīcība 2.2. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” pieejams publiskais finansējums EUR 54 246,00

Projekta attiecināmo izmaksu summa : līdz EUR 20 000

Atbalsta intensitāte 90%

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībai : EPS ROKASGRĀMATA

Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno       

 Aizpildīta pašvērtējuma anketa: R.2.2 PAŠVĒRTĒJUMS      

Lai atsevišķos vērtēšanas kritērijus saņemtu maksimālo punktu skaitu ) D daļā jāpievieno :

Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību .

Foto fiksācija (fotogrāfijas) , kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju.

Jāapliecina, ka pirms projekta iesniegšanas notikušās aktivitātes , kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai mācībām (jāiesniedz dokumenti/, kas pierāda notikušās aktivitātes)

 

Normatīvie akti :

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstības apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Noderīgas informācija, kas nav pazīstami ar LEADER programmu, iesakām noskatīties

LAD veidoto vebināru par LEADER programmu pieteikumu sagatavošanu, pieļautajām kļūdām:

LAD vebināra prezentācija pieejama: ŠEIT 

Aicinām no klausīties vebināra ierakstu:  LAD VEBINĀRA IERAKSTS  

 

 

Semināra tēmas un laika sadalījums :

Vispārīgi par LEADER programmu 0:00

Kas atrodams LAD mājas lapā par programmu LEADER 15:00

Normatīvie akti 25:37

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi uzņēmējdarbības projektiem 38:54

Attiecināmās izmaksas uzņēmējdarbības projektiem 51:46

Vienkāršotās izmaksas, kas piemērojamas uzņēmējdarbības projektos 54:05

Galvenie atbalsta saņemšanas piešķiršanas vietas potenciālas attīstības iniciatīvas projektiem 1:00:00

Attiecināmās izmaksas vietas potenciāla attīstības iniciatīvas projektiem 1:02:35

Attiecināmās vienkāršotās izmaksas potenciālas attīstības iniciatīvas projektiem 1:05:00

Neattiecināmās izmaksas abām ziņā 1:06:25

Atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbības projektiem 1:12:07

Elektroniskā pieteikšanās sistēma 1:41:44

Kā reģistrēto elektronisko projektu pieteikumu 1:43:19

Galvenās izmaiņas projekta pieteikuma veidlapā, sadaļā ieņēmumu-izdevumi 1:44:01

D. Gargurnes komentāri un ieteikumi projekta pieteikuma sastādīšanai (Biedrības “Sateka” – Gulbenes rajona vietējā rīcības grupa) 1:47:51

Atbildes uz jautājumiem par uzņēmējdarbības projektiem 1:57:26

Ar vietējās attīstības dienesta stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Cēsu rajona lauku partnerība” mājaslapā www.partneriba.lv www.partneriba.lv un birojā (adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads), kā arī Lauku atbalsta mājaslapā www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja: Daiga Rubene, tālr. 29128813, e-pasts cesis@partneriba.lv

Valdes priekšsēdētāja: Ieva Kalniņa, tālr. 26533464, e pasts cesis@partneriba.lv