Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina LEADER projektu konkursa 11. kārtu.  Projektu iesniegumu pieņemšana no 2023.gada 13.novembra līdz 2023.gada 13.decembrim

Projektu konkursa norit atbilstoši biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” SVVA stratēģijas 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas kārtība lauku attīstības atbalsta apakšpasākumā “Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija”, 5.1.aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Projektu īstenošanas darbības teritorija : Cēsu novads – Vaives, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes, Dzērbenes, Kaives, Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu, Raiskuma, Amatas, Drabešu, Zaubes, Nītaures, Līgatnes, Līgatnes pilsēta, Smiltenes novada – Raunas un Drustu pagasti.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ŠEIT

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT

Rīcības plāns ŠEIT

11.kārtas konkursa sludinājums pieejams ŠEIT

Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas metodikai VĒRTĒŠANAS METODIKA

Rīcība 2.1. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitātei un sasniedzamībai” 

pieejams publiskais finansējums        EUR 57 026,37

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 20 000

Atbalsta intensitāte 90% 

Projekta pieteikuma aizpildīšanas vadlīnijas rīcībai EPS ROKASGRĀMATA

Saskaņā ar biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” ELFLA  LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodiku projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno:

 – Aizpildīta pašvērtējuma anketa PAŠVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

Lai atsevišķos vērtēšanas kritērijus saņemtu maksimālo punktu skaitu ) D daļā jāpievieno :

– Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku partnerību .

– Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju.

– Jāapliecina, ka pirms projekta iesniegšanas notikušās aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai mācībām (jāiesniedz dokumenti/, kas pierāda notikušās aktivitātes.

Normatīvie akti: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā

Noderīga informācija:

Visas veidlapas, skaidrojumi: ( jāatver šķirklis veidlapas un rokasgrāmatas) ŠEIT

Iepirkuma procedūra – vadlīnijas, paraugi – ŠEIT

Apliecinājums par interešu konflikta neesamību pie iepirkuma procedūras ar piegādātāju ŠEIT

Vizuālās identitātes vadlīnijas LEADER projektiem ŠEIT

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja: Daiga Rubene, tālr. 29128813, e-pasts cesis@partneriba.lv

Valdes priekšsēdētāja: Ieva Kalniņa, tālr. 26533464, e pasts cesis@partneriba.lv